, -

ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಪೇ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಜನರಿರುವರೆಂದು ತಿಳಿದು, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಯದೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು

Please become member by clicking on PAY button to get regular updates on queue progress to reach right on time without waiting. It helps in maintaining social distance and be safe from CORONA virusYour Token Number:


Notice: Undefined variable: local in /var/www/html/user.php on line 501

0


People waiting before you:


Notice: Undefined variable: local2 in /var/www/html/user.php on line 517


Counter Number:

काउंटर नंबर

0Doctor availability :  
   
Notice: Undefined index: token_fee in /var/www/html/user.php on line 728